VvE Oké test

Sinds mei 2008 geldt de nieuwe wet voor alle VvE's ongeacht wanneer deze is opgericht. De nieuwe wet moet er voor zorgen dat een VvE een gezonde vereniging is die in eerste instantie de kwaliteit van een complex kan waarborgen. Daarnaast is het ook voor de individuele eigenaren van belang omdat zij er dan zeker van zijn dat zij niet voor onverwachte (hoge) uitgaven komen te staan omdat de VvE niet voldoende geld in kas heeft om de te verwachten werkzaamheden uit te (laten) voeren.

Onze VvE is Dahboard_vve_oke_test ........    Test uw eigen VvE hier.

Vereniging van Eigenaars

Wie een appartement koopt is automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE) van het desbetreffende appartementencomplex. Een VvE behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle eigenaars van een appartementencomplex. Dat betekent dat een VvE op de hoogte moet zijn van allerlei zaken en deze ook moet regelen:

  • elke VvE is verplicht (sinds 1 mei 2008) een reservefonds op te zetten voor toekomstig (groot)onderhoud en onvoorziene uitgaven;
  • volgens de notariële splitsingsakte moet er voor de gemeenschappelijke eigendommen een brandverzekering gesloten zijn;
  • over aansprakelijkheid moet duidelijk zijn wanneer en waarvoor een VvE aansprakelijk is. Risico's die hiermee verband houden moeten goed afgedekt zijn;
  • de juiste herbouwwaarde van het appartementencomplex moet bekend zijn bij de VvE;

Welkom bij Villa Nove

Welkom op de site van

urban VILLA NOVE in het
Noord-Hollandse Velserbroek.


Deze site is voornamelijk voor de bewoners van dit appartementencomplex,
maar kent ook een bescheiden openbare / algemene sectie, waar u zich nu bevindt.

Lees meer...

Wijzigingen Appartementsrecht

Wat is er per 1 mei 2005 gewijzigd in de wettelijke regels over appartementsrechten?

Op 1 mei 2005 zijn de wettelijke regels over appartementsrechten gewijzigd:

  • de belangrijkste vernieuwing is dat de appartementseigenaren voortaan bij meerderheid (80%) kunnen besluiten de zogenoemde akte van splitsing te wijzigen; 
  • een ander nieuw element is de verplichting voor verenigingen van eigenaren om een reservefonds te hebben waaruit met name groot onderhoud kan worden betaald;
  • voortaan is ook splitsing in appartementsrechten mogelijk zonder dat op de grond een gebouw staat (denk aan parkeer- en ligplaatsen); 
  • de koper van een appartementsrecht zal anders dan voor 1 mei 2005 worden geïnformeerd over bijdragen die de verkoper nog aan de vereniging van eigenaren moet betalen.

Wettelijke bepalingen
De wettelijke bepalingen voor appartementsrechten staan in Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek Boek 5, artikelen 124 t/m 135.

Ben ik verplicht lid te worden van de Vereniging van Eigenaars (VvE)?
Wettelijk is vastgesteld dat de eigenaren van appartementen binnen een gebouw een Vereniging van Eigenaars (VvE) moeten vormen. Als u een appartement koopt wordt u automatisch lid van deze vereniging.

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt door overdracht van het appartement.

Moet de Vereniging van Eigenaars (VvE) een reservefonds hebben?
De Vereniging van Eigenaars (VvE) is verplicht een reservefonds in stand te houden. Het reservefonds is bedoeld voor andere kosten dan de gewone jaarlijkse kosten. De verplichting een reservefonds in stand te houden geldt sinds 1 mei 2005. Een nieuwe VvE heeft deze verplichting vanaf deze datum. Bestaande verenigingen krijgen nog drie jaar de tijd om een reservefonds in het leven te roepen. Vanaf 1 mei 2008 is iedere VvE verplicht een reservefonds in stand te houden.

Onderhoud
De regeling verplicht de VvE er voor te zorgen dat er voldoende reservering plaatsvindt voor het (groot) onderhoud van het complex.

Hoogte reservefonds
Voor de omvang van het reservefonds is geen maatstaf in de wet vastgelegd. De hoogte van het bedrag dat gereserveerd moet worden in het reservefonds, wordt bepaald door de kosten die gemoeid kunnen zijn met het (groot) onderhoud van het complex. Dit is per complex verschillend. De appartementseigenaren moeten er gezamenlijk voor zorgen dat er voldoende geld gereserveerd wordt in het reservefonds. Zij moeten een in de vergadering van eigenaars vastgesteld bedrag storten in het reservefonds.

Toezicht
De appartementseigenaren kunnen elkaar erop aanspreken indien er geen geld gestort wordt in het reservefonds. In het uiterste geval kan de vereniging van eigenaars de betaling van de bijdrage aan het reservefonds door een eigenaar afdwingen via een gerechtelijke procedure.

u kunt ook gratis bellen 0800-8051

Login Form

IJmuider Courant

Geen feed gevonden

dichtbij.nl - noord-kennemerland

Geen feed gevonden

Haarlems Dagblad

Geen feed gevonden